Over IDVV

Beter benutten van de vaarwegen
Binnen het programma IDVV werkten overheden, kennisinstituten, vaarwegbeheerders, vervoerders, verladers, havens, terminals en logistieke bedrijven samen aan het beter benutten van de vaarwegen. Doel was het versterken en behouden van de positie van Nederland als Gateway to Europe, door de groei van het containertransport nog meer op te vangen via de binnenvaart en vervoer naar het achterland.

Publiek private samenwerking
Vanuit een publiek private samenwerking zijn ruim 100 projecten opgezet en uitgevoerd. Zonder de impuls vanuit het programma en in samenwerking met netwerkorganisatie Connekt  was dit niet mogelijk geweest.

4 thema’s
De aanpak richtte zich op het delen van (digitale) informatie en samenwerken in de logistieke keten. Daarnaast het realiseren van een aantrekkelijkere binnenvaart (schoon, vlot en veilig) en meer voorspelbare reistijden.

Diagram met overzicht van thema's en projecten - Overzicht

Impuls aan de logistieke sector
Naast de verschuiving van goederenvervoer van weg naar water is het belangrijkste resultaat geweest dat de samenwerking in de logistieke keten is verbeterd. IDVV bracht partijen op verschillende niveaus bij elkaar en dit leidde tot verschillende samenwerkingsverbanden.

De afgelopen vier jaar is dus een impuls gegeven aan de binnenvaart- en logistieke sector. Vanuit IDVV heeft Rijkswaterstaat meer kennis opgedaan van de logistieke sector. De organisatie blijft in de toekomst een faciliterende rol spelen in de logistieke keten.

Downloads


Overlay sluiten

Download link

0 bestanden: